8મી નવેમ્બરે કોંગ્રેસ બ્લેક ડે ઉજવવાની છે ત્યારે, ભાજપ બ્લેકમની મુક્તિ દિવસ ઉજવશે- શ્રી Narendra Modi હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

8મી નવેમ્બરે કોંગ્રેસ બ્લેક ડે ઉજવવાની છે ત્યારે, ભાજપ બ્લેકમની મુક્તિ દિવસ ઉજવશે- શ્રી Narendra Modi

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

8મી નવેમ્બરે કોંગ્રેસ બ્લેક ડે ઉજવવાની છે ત્યારે, ભાજપ બ્લેકમની મુક્તિ દિવસ ઉજવશે- શ્રી Narendra Modi હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0