સમગ્ર રાજ્યમાં આગામી 8 જૂન થી ધાર્મિક સંસ્થાનો ખુલી રહ્યા છે ત્યારે સરકારની ગાઈડ લાઇન્સ મુજબ કેટલાક નિયમોને આધિન રહીને દર્શન માટે ખુલ્લા મૂકવા અંગે મહત્વપૂર્ણ બેઠક માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સમગ્ર રાજ્યમાં આગામી 8 જૂન થી ધાર્મિક સંસ્થાનો ખુલી રહ્યા છે ત્યારે સરકારની ગાઈડ લાઇન્સ મુજબ કેટલાક નિયમોને આધિન રહીને દર્શન માટે ખુલ્લા મૂકવા અંગે મહત્વપૂર્ણ બેઠક માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ.

સમગ્ર રાજ્યમાં આગામી 8 જૂન થી ધાર્મિક સંસ્થાનો ખુલી રહ્યા છે ત્યારે સરકારની ગાઈડ લાઇન્સ મુજબ કેટલાક નિયમોને આધિન રહીને દર્શન માટે ખુલ્લા મૂકવા અંગે મહત્વપૂર્ણ બેઠક માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0