દસ્તાવેજ રજિસ્ટ્રેશન માટે એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવવાની પદ્ધતિ ઓનલાઇન કરવામાં આવી • 8 સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં 2 માર્ચથી પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થશે • અરજદાર ગરવી વેબસાઇટ પર દસ્તાવેજની નોંધણી માટે ઓનલાઇન સમય અને તારીખ મેળવી શકશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દસ્તાવેજ રજિસ્ટ્રેશન માટે એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવવાની પદ્ધતિ ઓનલાઇન કરવામાં આવી

• 8 સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં 2 માર્ચથી પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થશે

• અરજદાર ગરવી વેબસાઇટ પર દસ્તાવેજની નોંધણી માટે ઓનલાઇન સમય અને તારીખ મેળવી શકશે

દસ્તાવેજ રજિસ્ટ્રેશન માટે એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવવાની પદ્ધતિ ઓનલાઇન કરવામાં આવી • 8 સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં 2 માર્ચથી પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થશે • અરજદાર ગરવી વેબસાઇટ પર દસ્તાવેજની નોંધણી માટે ઓનલાઇન સમય અને તારીખ મેળવી શકશે

Let's Connect

sm2p0