અમદાવાદ જિલ્લામાં 78.07 લાખથી વધુ લોકોને રોગ પ્રતિકાર શક્તિ વધારતા ઉકાળા, 47.30 લાખથી વધુ હોમીયોપેથિક દવાઓ તથા 2.23 લાખથી વધુ શંસમની વટી ગોળીઓનું વિતરણ કરાયું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ જિલ્લામાં 78.07 લાખથી વધુ લોકોને રોગ પ્રતિકાર શક્તિ વધારતા ઉકાળા, 47.30 લાખથી વધુ હોમીયોપેથિક દવાઓ તથા 2.23 લાખથી વધુ શંસમની વટી ગોળીઓનું વિતરણ કરાયું

અમદાવાદ જિલ્લામાં 78.07 લાખથી વધુ લોકોને રોગ પ્રતિકાર શક્તિ વધારતા ઉકાળા, 47.30 લાખથી વધુ હોમીયોપેથિક દવાઓ તથા 2.23 લાખથી વધુ શંસમની વટી ગોળીઓનું વિતરણ કરાયું

Let's Connect

sm2p0