આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ - ઔધોગિક પ્રવૃત્તિને વેગવંતી બનાવવા ઉદ્યોગ વ્યવસાયો માટે પ્રોત્સાહક સબસીડી - ઉદ્યોગને રૂ.768 કરોડ,ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગોને રૂ.450 કરોડ,મેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝને રૂ.150 કરોડ,એગ્રો & ફુડ પ્રોસેસીંગ એક્મોને રૂ. 90 કરોડની કેપીટલ અને વ્યાજ સબસીડીનું ચૂકવણું કરવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

- ઔધોગિક પ્રવૃત્તિને વેગવંતી બનાવવા ઉદ્યોગ વ્યવસાયો માટે પ્રોત્સાહક સબસીડી

- ઉદ્યોગને રૂ.768 કરોડ,ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગોને રૂ.450 કરોડ,મેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝને રૂ.150 કરોડ,એગ્રો & ફુડ પ્રોસેસીંગ એક્મોને રૂ. 90 કરોડની કેપીટલ અને વ્યાજ સબસીડીનું ચૂકવણું કરવામાં આવશે

આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ - ઔધોગિક પ્રવૃત્તિને વેગવંતી બનાવવા ઉદ્યોગ વ્યવસાયો માટે પ્રોત્સાહક સબસીડી - ઉદ્યોગને રૂ.768 કરોડ,ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગોને રૂ.450 કરોડ,મેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝને રૂ.150 કરોડ,એગ્રો & ફુડ પ્રોસેસીંગ એક્મોને રૂ. 90 કરોડની કેપીટલ અને વ્યાજ સબસીડીનું ચૂકવણું કરવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0