અટલ ભૂજલ યોજનાથી ગુજરાતના ગામોમાં પીવાના પાણી અને સિંચાઇ ની સુવિધા વધુ સુદ્રઢ બનશે: 👉 સુઆયોજિત ગ્રાઉન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ માટે આ યોજના અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાતને પાંચ વર્ષ માટે રૂ.757 કરોડ ફાળવવામાં આવશે 👉 આ યોજનાના અસરકારક અમલીકરણથી ખેડૂતોની આવકમાં વૃદ્ધિ કરવા ગુજરાત સરકાર પ્રતિબદ્ધ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અટલ ભૂજલ યોજનાથી ગુજરાતના ગામોમાં પીવાના પાણી અને સિંચાઇ ની સુવિધા વધુ સુદ્રઢ બનશે:

👉 સુઆયોજિત ગ્રાઉન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ માટે આ યોજના અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાતને પાંચ વર્ષ માટે રૂ.757 કરોડ ફાળવવામાં આવશે

👉 આ યોજનાના અસરકારક અમલીકરણથી ખેડૂતોની આવકમાં વૃદ્ધિ કરવા ગુજરાત સરકાર પ્રતિબદ્ધ

અટલ ભૂજલ યોજનાથી ગુજરાતના ગામોમાં પીવાના પાણી અને સિંચાઇ ની સુવિધા વધુ સુદ્રઢ બનશે: 👉 સુઆયોજિત ગ્રાઉન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ માટે આ યોજના અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાતને પાંચ વર્ષ માટે રૂ.757 કરોડ ફાળવવામાં આવશે 👉 આ યોજનાના અસરકારક અમલીકરણથી ખેડૂતોની આવકમાં વૃદ્ધિ કરવા ગુજરાત સરકાર પ્રતિબદ્ધ

Let's Connect

sm2p0