74માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર લાલ કિલ્લા પરથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનના મુખ્ય મુદાઓ

AatmaNirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat

74માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર લાલ કિલ્લા પરથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનના મુખ્ય મુદાઓ
#AatmaNirbharBharat

74માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર લાલ કિલ્લા પરથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનના મુખ્ય મુદાઓ #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0