• સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને આર્થિક બળ આપી રહી છે પીએમ સ્વનિધિ યોજના • યોજના અંતર્ગત 7.33 લાખથી વધુ અરજીઓ મળી જેમાં 1.74 લાખથી વધુની રૂ. 173.52 કરોડની લોનની રકમ મંજુર કરવામાં આવી

AatmaNirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat

• સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને આર્થિક બળ આપી રહી છે પીએમ સ્વનિધિ યોજના

• યોજના અંતર્ગત 7.33 લાખથી વધુ અરજીઓ મળી જેમાં 1.74 લાખથી વધુની રૂ. 173.52 કરોડની લોનની રકમ મંજુર કરવામાં આવી

#AatmaNirbharBharat

• સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને આર્થિક બળ આપી રહી છે પીએમ સ્વનિધિ યોજના • યોજના અંતર્ગત 7.33 લાખથી વધુ અરજીઓ મળી જેમાં 1.74 લાખથી વધુની રૂ. 173.52 કરોડની લોનની રકમ મંજુર કરવામાં આવી #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0