રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લઈને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી પર દેશના 73% લોકોને છે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લઈને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી પર દેશના 73% લોકોને છે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લઈને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી પર દેશના 73% લોકોને છે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ

Let's Connect

sm2p0