‪આંગણવાડી, મીની આંગણવાડી અને તેડાગર બહેનોના માનદ વેતનમાં વધારો કરાયો‬ ‪👉 આંગણવાડી કાર્યકર બહેનોના વેતનમાં વાર્ષિક રૂ.7200 નો વધારો કરાયો ‬ ‪👉 મીની આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર બહેનોના વેતનમાં વાર્ષિક રૂ.3600 નો વધારો કરાયો ‬ ‪

SheInspiresUs‬

BJP | BJP Gujarat,  SheInspiresUs‬

‪આંગણવાડી, મીની આંગણવાડી અને તેડાગર બહેનોના માનદ વેતનમાં વધારો કરાયો‬

‪👉 આંગણવાડી કાર્યકર બહેનોના વેતનમાં વાર્ષિક રૂ.7200 નો વધારો કરાયો ‬

‪👉 મીની આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર બહેનોના વેતનમાં વાર્ષિક રૂ.3600 નો વધારો કરાયો ‬

‪#SheInspiresUs‬

‪આંગણવાડી, મીની આંગણવાડી અને તેડાગર બહેનોના માનદ વેતનમાં વધારો કરાયો‬ ‪👉 આંગણવાડી કાર્યકર બહેનોના વેતનમાં વાર્ષિક રૂ.7200 નો વધારો કરાયો ‬ ‪👉 મીની આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર બહેનોના વેતનમાં વાર્ષિક રૂ.3600 નો વધારો કરાયો ‬ ‪#SheInspiresUs‬

Let's Connect

sm2p0