પરમાણુ પાવર ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બની રહ્યું છે ભારત • કાકરાપાર એટોમિક પાવર સ્ટેશનની મોટી સિદ્ધિ • 700 મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતો પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટ (KAPP-3) થયો કાર્યરત

AatmaNirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat

પરમાણુ પાવર ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બની રહ્યું છે ભારત

• કાકરાપાર એટોમિક પાવર સ્ટેશનની મોટી સિદ્ધિ

• 700 મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતો પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટ (KAPP-3) થયો કાર્યરત

#AatmaNirbharBharat

પરમાણુ પાવર ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બની રહ્યું છે ભારત • કાકરાપાર એટોમિક પાવર સ્ટેશનની મોટી સિદ્ધિ • 700 મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતો પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટ (KAPP-3) થયો કાર્યરત #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0