ગાંધીનગર 'જ' રોડ ખાતે રાજસ્થાન જતાં આશરે 700 શ્રમિકો માટે નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ સંલગ્ન અધિકારીઓ ને જાણ કરી તેઓને પોતાના વતન રાજસ્થાન મોકલવા માટે બસ અને બીજી જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરાવી.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

ગાંધીનગર 'જ' રોડ ખાતે રાજસ્થાન જતાં આશરે 700 શ્રમિકો માટે નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ સંલગ્ન અધિકારીઓ ને જાણ કરી તેઓને પોતાના વતન રાજસ્થાન મોકલવા માટે બસ અને બીજી જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરાવી.
#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

ગાંધીનગર 'જ' રોડ ખાતે રાજસ્થાન જતાં આશરે 700 શ્રમિકો માટે નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ સંલગ્ન અધિકારીઓ ને જાણ કરી તેઓને પોતાના વતન રાજસ્થાન મોકલવા માટે બસ અને બીજી જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરાવી. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0