ગુજરાતના નિર્ણાયક મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યના પાંચ મહાનગરો અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા અને ગાંધીનગરમાં 70 માળ ઊંચી ઇમારતો બનાવવા અંગે કરેલા ઐતિહાસીક નિર્ણયને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ગુજરાતના નિર્ણાયક મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યના પાંચ મહાનગરો અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા અને ગાંધીનગરમાં 70 માળ ઊંચી ઇમારતો બનાવવા અંગે કરેલા ઐતિહાસીક નિર્ણયને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

ગુજરાતના નિર્ણાયક મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યના પાંચ મહાનગરો અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા અને ગાંધીનગરમાં 70 માળ ઊંચી ઇમારતો બનાવવા અંગે કરેલા ઐતિહાસીક નિર્ણયને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0