આઝાદ હિન્દુસ્તાનના 70 ટકા સમય માત્રને માત્ર કોંગ્રેસે રાજ કર્યું છે અને આવી દુર્દશા અમને વારસામાં આપીને ગયા છો. અમે તો સરખું કરી કરીને થાકી ગયા તોય અમે કરીએ છીએ

मोदीमय_Gujarat

આઝાદ હિન્દુસ્તાનના 70 ટકા સમય માત્રને માત્ર કોંગ્રેસે રાજ કર્યું છે અને આવી દુર્દશા અમને વારસામાં આપીને ગયા છો. અમે તો સરખું કરી કરીને થાકી ગયા તોય અમે કરીએ છીએ #मोदीमय_Gujarat

આઝાદ હિન્દુસ્તાનના 70 ટકા સમય માત્રને માત્ર કોંગ્રેસે રાજ કર્યું છે અને આવી દુર્દશા અમને વારસામાં આપીને ગયા છો. અમે તો સરખું કરી કરીને થાકી ગયા તોય અમે કરીએ છીએ #मोदीमय_Gujarat

Let's Connect

sm2p0