અમેઠીમાં કલેક્ટર ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન પણ મારે કરવું પડ્યું એ પણ આઝાદીના 70 વર્ષો પછી અને 5 પેઢી સુધી જ્યાં નહેરુ-ગાંધી પરિવારે શાસન કર્યું એવા વિકાસહીન મોડલ વિશે જાણવાની મારે કોઈ જરુર નથી : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમેઠીમાં કલેક્ટર ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન પણ મારે કરવું પડ્યું એ પણ આઝાદીના 70 વર્ષો પછી અને 5 પેઢી સુધી જ્યાં નહેરુ-ગાંધી પરિવારે શાસન કર્યું એવા વિકાસહીન મોડલ વિશે જાણવાની મારે કોઈ જરુર નથી : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

અમેઠીમાં કલેક્ટર ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન પણ મારે કરવું પડ્યું એ પણ આઝાદીના 70 વર્ષો પછી અને 5 પેઢી સુધી જ્યાં નહેરુ-ગાંધી પરિવારે શાસન કર્યું એવા વિકાસહીન મોડલ વિશે જાણવાની મારે કોઈ જરુર નથી : રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0