મોદી સરકાર વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને વતન લાવવા માટે સુવિધા શરૂ કરશે 👉 7 મેથી તબક્કાવાર પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે 👉 ભારતીય દૂતાવાસો અને ઉચ્ચ આયુક્તો દ્વારા ફસાયેલા ભારતીયોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

મોદી સરકાર વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને વતન લાવવા માટે સુવિધા શરૂ કરશે

👉 7 મેથી તબક્કાવાર પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે

👉 ભારતીય દૂતાવાસો અને ઉચ્ચ આયુક્તો દ્વારા ફસાયેલા ભારતીયોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે
#IndiaFightsCorona

મોદી સરકાર વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને વતન લાવવા માટે સુવિધા શરૂ કરશે 👉 7 મેથી તબક્કાવાર પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે 👉 ભારતીય દૂતાવાસો અને ઉચ્ચ આયુક્તો દ્વારા ફસાયેલા ભારતીયોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0