અમદાવાદ મહાનગરમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર અને માળખાકીય સુવિધા વૃદ્ધિ માટે પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર • અમદાવાદ મહાનગરમાં સુઆયોજીત વિકાસ ત્વરિત અને પારદર્શી ઢબે કરવાના અભિગમથી 7 ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમને મંજૂરી આપી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ મહાનગરમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર અને માળખાકીય સુવિધા વૃદ્ધિ માટે પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

• અમદાવાદ મહાનગરમાં સુઆયોજીત વિકાસ ત્વરિત અને પારદર્શી ઢબે કરવાના અભિગમથી 7 ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમને મંજૂરી આપી

અમદાવાદ મહાનગરમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર અને માળખાકીય સુવિધા વૃદ્ધિ માટે પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર • અમદાવાદ મહાનગરમાં સુઆયોજીત વિકાસ ત્વરિત અને પારદર્શી ઢબે કરવાના અભિગમથી 7 ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમને મંજૂરી આપી

Let's Connect

sm2p0