‪કોરોના વાયરસની સ્થિતીમાં શાળાઓ બંધ હોવાથી વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે તે માટે રાજ્ય સરકારની નવતર પહેલ ‬ ‪✔️ રાજ્યના ધો.7 થી 9 અને ધો.11ના વિદ્યાર્થીઓને મહત્વના વિષયોનું રિવિઝન ઘરે બેઠા ટી.વી ચેનલ્સના માધ્યમથી કરાવાશે ‬ ‪✔️ 19 માર્ચથી દરરોજ 1 કલાક શિક્ષણ અપાશે‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪કોરોના વાયરસની સ્થિતીમાં શાળાઓ બંધ હોવાથી વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે તે માટે રાજ્ય સરકારની નવતર પહેલ ‬

‪✔️ રાજ્યના ધો.7 થી 9 અને ધો.11ના વિદ્યાર્થીઓને મહત્વના વિષયોનું રિવિઝન ઘરે બેઠા ટી.વી ચેનલ્સના માધ્યમથી કરાવાશે ‬

‪✔️ 19 માર્ચથી દરરોજ 1 કલાક શિક્ષણ અપાશે‬

‪કોરોના વાયરસની સ્થિતીમાં શાળાઓ બંધ હોવાથી વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે તે માટે રાજ્ય સરકારની નવતર પહેલ ‬ ‪✔️ રાજ્યના ધો.7 થી 9 અને ધો.11ના વિદ્યાર્થીઓને મહત્વના વિષયોનું રિવિઝન ઘરે બેઠા ટી.વી ચેનલ્સના માધ્યમથી કરાવાશે ‬ ‪✔️ 19 માર્ચથી દરરોજ 1 કલાક શિક્ષણ અપાશે‬

Let's Connect

sm2p0