કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેશ લડી રહ્યો છે ત્યારે આજે રામનવમીના પાવન અવસરે આજે સાંજે 7 થી 8 કલાક દરમિયાન આપણા નિવાસસ્થાનના ઉંબરે કે દરવાજે દીવડો પ્રગટાવીએ અને દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પ્રાર્થના કરીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેશ લડી રહ્યો છે ત્યારે આજે રામનવમીના પાવન અવસરે આજે સાંજે 7 થી 8 કલાક દરમિયાન આપણા નિવાસસ્થાનના ઉંબરે કે દરવાજે દીવડો પ્રગટાવીએ અને દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પ્રાર્થના કરીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેશ લડી રહ્યો છે ત્યારે આજે રામનવમીના પાવન અવસરે આજે સાંજે 7 થી 8 કલાક દરમિયાન આપણા નિવાસસ્થાનના ઉંબરે કે દરવાજે દીવડો પ્રગટાવીએ અને દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પ્રાર્થના કરીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0