7મી મે થી 61 લાખ APL કાર્ડ ધારકોને અને 17મી મે થી NFSA કાર્ડ ધારકો ને ફરીથી અનાજ વિતરણ કરવામાં આવશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

GujaratFightsCovid19

7મી મે થી 61 લાખ APL કાર્ડ ધારકોને અને 17મી મે થી NFSA કાર્ડ ધારકો ને ફરીથી અનાજ વિતરણ કરવામાં આવશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#GujaratFightsCovid19

7મી મે થી 61 લાખ APL કાર્ડ ધારકોને અને 17મી મે થી NFSA કાર્ડ ધારકો ને ફરીથી અનાજ વિતરણ કરવામાં આવશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0