👉 વંદે ભારત મિશન થકી વિદેશોમાં ફસાયેલા ભારતીયોની થઇ રહી છે ઘર વાપસી 👉 7મી મે થી શરૂ થયું છે આ મહાઅભિયાન 👉 પ્રથમ ચરણ અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 31 ઉડાનો દ્વારા 6,037 ભારતીયો ને પાછા લાવવામાં આવ્યા

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

👉 વંદે ભારત મિશન થકી વિદેશોમાં ફસાયેલા ભારતીયોની થઇ રહી છે ઘર વાપસી

👉 7મી મે થી શરૂ થયું છે આ મહાઅભિયાન

👉 પ્રથમ ચરણ અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 31 ઉડાનો દ્વારા 6,037 ભારતીયો ને પાછા લાવવામાં આવ્યા
#IndiaFightsCorona

👉 વંદે ભારત મિશન થકી વિદેશોમાં ફસાયેલા ભારતીયોની થઇ રહી છે ઘર વાપસી 👉 7મી મે થી શરૂ થયું છે આ મહાઅભિયાન 👉 પ્રથમ ચરણ અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 31 ઉડાનો દ્વારા 6,037 ભારતીયો ને પાછા લાવવામાં આવ્યા #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0