માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના તારીખ 7 ફેબ્રુઆરી, 2020 - શુક્રવાર ના રોજ આયોજિત કાર્યક્રમો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના તારીખ 7 ફેબ્રુઆરી, 2020 - શુક્રવાર ના રોજ આયોજિત કાર્યક્રમો

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના તારીખ 7 ફેબ્રુઆરી, 2020 - શુક્રવાર ના રોજ આયોજિત કાર્યક્રમો

Let's Connect

sm2p0