ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતોને આગામી 7 ઓગસ્ટ, 2020થી 8 કલાકના બદલે 10 કલાક વીજળી અપાશે. • આ નિર્ણયથી ખેડૂતોને ઉભા પાકને બચાવવામાં રાહત મળશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

• ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતોને આગામી 7 ઓગસ્ટ, 2020થી 8 કલાકના બદલે 10 કલાક વીજળી અપાશે.

• આ નિર્ણયથી ખેડૂતોને ઉભા પાકને બચાવવામાં રાહત મળશે.

ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતોને આગામી 7 ઓગસ્ટ, 2020થી 8 કલાકના બદલે 10 કલાક વીજળી અપાશે. • આ નિર્ણયથી ખેડૂતોને ઉભા પાકને બચાવવામાં રાહત મળશે.

Let's Connect

sm2p0