ગુજરાતમાં નવા ઉદ્યોગ રોકાણકારો માટે રૂપાણી સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો 👉 નવા ઊદ્યોગોને જમીન ફાળવણી 7 દિવસમાં અન્ય જરૂરી પરવાનગી 15 દિવસમાં ઓનલાઇન અપાશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

ગુજરાતમાં નવા ઉદ્યોગ રોકાણકારો માટે રૂપાણી સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો

👉 નવા ઊદ્યોગોને જમીન ફાળવણી 7 દિવસમાં અન્ય જરૂરી પરવાનગી 15 દિવસમાં ઓનલાઇન અપાશે
#GujaratFightsCovid19

ગુજરાતમાં નવા ઉદ્યોગ રોકાણકારો માટે રૂપાણી સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો 👉 નવા ઊદ્યોગોને જમીન ફાળવણી 7 દિવસમાં અન્ય જરૂરી પરવાનગી 15 દિવસમાં ઓનલાઇન અપાશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0