👉 રાજ્યના 68 લાખથી વધુ ગરીબ અંત્યોદય NFSA પરિવારોને 17 મે - રવિવારથી વિનામૂલ્યે મે માસના અનાજ વિતરણનો પ્રારંભ કરાશે 👉 રાજ્યના 3.40 કરોડ લોકોને મે મહિનામાં મળવાપાત્ર અન્ન ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ વ્યક્તિદીઠ 3.5 કિલો ઘઉં,1.5 કિલો ચોખા તથા કાર્ડદીઠ 1 કિલો ચણાનું વિતરણ કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 રાજ્યના 68 લાખથી વધુ ગરીબ અંત્યોદય NFSA પરિવારોને 17 મે - રવિવારથી વિનામૂલ્યે મે માસના અનાજ વિતરણનો પ્રારંભ કરાશે

👉 રાજ્યના 3.40 કરોડ લોકોને મે મહિનામાં મળવાપાત્ર અન્ન ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ વ્યક્તિદીઠ 3.5 કિલો ઘઉં,1.5 કિલો ચોખા તથા કાર્ડદીઠ 1 કિલો ચણાનું વિતરણ કરાશે

👉 રાજ્યના 68 લાખથી વધુ ગરીબ અંત્યોદય NFSA પરિવારોને 17 મે - રવિવારથી વિનામૂલ્યે મે માસના અનાજ વિતરણનો પ્રારંભ કરાશે 👉 રાજ્યના 3.40 કરોડ લોકોને મે મહિનામાં મળવાપાત્ર અન્ન ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ વ્યક્તિદીઠ 3.5 કિલો ઘઉં,1.5 કિલો ચોખા તથા કાર્ડદીઠ 1 કિલો ચણાનું વિતરણ કરાશે

Let's Connect

sm2p0