ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના 66 લાખ બીપીએલ કાર્ડ ધારકોના બેંક ખાતામાં સીધા જ એક હજાર રૂપિયા જમા કરવાના ઐતિહાસિક નિર્ણયને આવકારું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

PressNote, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, GujaratFightsCovid19

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના 66 લાખ બીપીએલ કાર્ડ ધારકોના બેંક ખાતામાં સીધા જ એક હજાર રૂપિયા જમા કરવાના ઐતિહાસિક નિર્ણયને આવકારું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
#PressNote #GujaratFightsCovid19

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના 66 લાખ બીપીએલ કાર્ડ ધારકોના બેંક ખાતામાં સીધા જ એક હજાર રૂપિયા જમા કરવાના ઐતિહાસિક નિર્ણયને આવકારું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી #PressNote #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0