પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં ગુજરાતના ગ્રામીણ શ્રમિકો માટે આર્થિક આધાર બની મનરેગા ✔️ રાજ્યમાં 6592 ગ્રામ પંચાયતોમાં મનરેગા હેઠળ કામો શરુ કરાયા ✔️ આ ગ્રામ પંચાયતોમાં 29,869 કામોથી 6.79 લાખથી વધુ શ્રમિકોને રોજગારી મળતી થઇ ✔️ દાહોદ જિલ્લામાં સૌથી વધુ એટલે કે 1.06 લાખ શ્રમિકોને રોજગારી મળી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં ગુજરાતના ગ્રામીણ શ્રમિકો માટે આર્થિક આધાર બની મનરેગા

✔️ રાજ્યમાં 6592 ગ્રામ પંચાયતોમાં મનરેગા હેઠળ કામો શરુ કરાયા
✔️ આ ગ્રામ પંચાયતોમાં 29,869 કામોથી 6.79 લાખથી વધુ શ્રમિકોને રોજગારી મળતી થઇ
✔️ દાહોદ જિલ્લામાં સૌથી વધુ એટલે કે 1.06 લાખ શ્રમિકોને રોજગારી મળી

પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં ગુજરાતના ગ્રામીણ શ્રમિકો માટે આર્થિક આધાર બની મનરેગા ✔️ રાજ્યમાં 6592 ગ્રામ પંચાયતોમાં મનરેગા હેઠળ કામો શરુ કરાયા ✔️ આ ગ્રામ પંચાયતોમાં 29,869 કામોથી 6.79 લાખથી વધુ શ્રમિકોને રોજગારી મળતી થઇ ✔️ દાહોદ જિલ્લામાં સૌથી વધુ એટલે કે 1.06 લાખ શ્રમિકોને રોજગારી મળી

Let's Connect

sm2p0