રાજ્યના 65 હજારથી વધુ પ્રાથમિક શિક્ષકોને સ્પર્શતા આ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે મુખ્યમંત્રીશ્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને શિક્ષણમંત્રીશ્રીએ દાખવેલ તત્પરતા અને લીધેલ લાગણીસભર નિર્ણય ભાજપ સરકાર અને સંગઠનના પ્રજાલક્ષી અભિગમ તેમજ 'સત્તા એ સેવાનું માધ્યમ' ના વિચારોનું પ્રતિબિંબ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

રાજ્યના 65 હજારથી વધુ પ્રાથમિક શિક્ષકોને સ્પર્શતા આ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે મુખ્યમંત્રીશ્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને શિક્ષણમંત્રીશ્રીએ દાખવેલ તત્પરતા અને લીધેલ લાગણીસભર નિર્ણય ભાજપ સરકાર અને સંગઠનના પ્રજાલક્ષી અભિગમ તેમજ 'સત્તા એ સેવાનું માધ્યમ' ના વિચારોનું પ્રતિબિંબ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

રાજ્યના 65 હજારથી વધુ પ્રાથમિક શિક્ષકોને સ્પર્શતા આ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે મુખ્યમંત્રીશ્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને શિક્ષણમંત્રીશ્રીએ દાખવેલ તત્પરતા અને લીધેલ લાગણીસભર નિર્ણય ભાજપ સરકાર અને સંગઠનના પ્રજાલક્ષી અભિગમ તેમજ 'સત્તા એ સેવાનું માધ્યમ' ના વિચારોનું પ્રતિબિંબ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0