લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે રાજ્ય સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ‬ ‪✔ રાજ્યના 65 લાખ ગરીબ પરિવારોને રૂ 1 હજારની રોકડ સહાય સીધી જ તેમના ખાતામાં જમા કરાશે ‬ ‪✔ રજિસ્ટર્ડ ગૌ શાળા અને પાંજરાપોળ ના આશરે 4 લાખ જેટલા પશુઓ માટે એપ્રિલ મહિના પૂરતી પશુ દીઠ દૈનિક 25 રૂપિયા સહાય‬ ‪

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે રાજ્ય સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ‬

‪✔ રાજ્યના 65 લાખ ગરીબ પરિવારોને રૂ 1 હજારની રોકડ સહાય સીધી જ તેમના ખાતામાં જમા કરાશે ‬

‪✔ રજિસ્ટર્ડ ગૌ શાળા અને પાંજરાપોળ ના આશરે 4 લાખ જેટલા પશુઓ માટે એપ્રિલ મહિના પૂરતી પશુ દીઠ દૈનિક 25 રૂપિયા સહાય‬
‪#GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે રાજ્ય સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ‬ ‪✔ રાજ્યના 65 લાખ ગરીબ પરિવારોને રૂ 1 હજારની રોકડ સહાય સીધી જ તેમના ખાતામાં જમા કરાશે ‬ ‪✔ રજિસ્ટર્ડ ગૌ શાળા અને પાંજરાપોળ ના આશરે 4 લાખ જેટલા પશુઓ માટે એપ્રિલ મહિના પૂરતી પશુ દીઠ દૈનિક 25 રૂપિયા સહાય‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0