ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સોલાર રૂફ ટોપ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં 64% હિસ્સા સાથે પ્રથમ ક્રમે • દેશભરમાં 79950 સોલાર રૂફ ટોપ સિસ્ટમમાંથી એકલા ગુજરાતમાં 50915 સોલાર રૂફ ટોપ સિસ્ટમ • સૂર્ય ગુજરાત યોજના હેઠળ સોલાર રૂફ ટોપ માટે ગુજરાતમાં 1.18 લાખથી વધુ અરજીઓ નોંધાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સોલાર રૂફ ટોપ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં 64% હિસ્સા સાથે પ્રથમ ક્રમે

• દેશભરમાં 79950 સોલાર રૂફ ટોપ સિસ્ટમમાંથી એકલા ગુજરાતમાં 50915 સોલાર રૂફ ટોપ સિસ્ટમ

• સૂર્ય ગુજરાત યોજના હેઠળ સોલાર રૂફ ટોપ માટે ગુજરાતમાં 1.18 લાખથી વધુ અરજીઓ નોંધાઈ

ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સોલાર રૂફ ટોપ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં 64% હિસ્સા સાથે પ્રથમ ક્રમે • દેશભરમાં 79950 સોલાર રૂફ ટોપ સિસ્ટમમાંથી એકલા ગુજરાતમાં 50915 સોલાર રૂફ ટોપ સિસ્ટમ • સૂર્ય ગુજરાત યોજના હેઠળ સોલાર રૂફ ટોપ માટે ગુજરાતમાં 1.18 લાખથી વધુ અરજીઓ નોંધાઈ

Let's Connect

sm2p0