આજે સાંજે 6:30 કલાકે યોગ,પ્રાણાયામ અને ધ્યાન વિશે માર્ગદર્શન આપશે વિખ્યાત સંત શ્રી સદ્દગુરૂજી લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat

DoYogaBeatCorona

BJP | BJP Gujarat,  DoYogaBeatCorona

આજે સાંજે 6:30 કલાકે યોગ,પ્રાણાયામ અને ધ્યાન વિશે માર્ગદર્શન આપશે વિખ્યાત સંત શ્રી સદ્દગુરૂજી
#DoYogaBeatCorona

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat

આજે સાંજે 6:30 કલાકે યોગ,પ્રાણાયામ અને ધ્યાન વિશે માર્ગદર્શન આપશે વિખ્યાત સંત શ્રી સદ્દગુરૂજી #DoYogaBeatCorona લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0