લોકડાઉનની સ્થિતીમાં રાજ્યના જરૂરિયાતમંદોને સહાય લાભ માટે કુલ રૂ.6210 કરોડનું પેકેજ ‬ ‪👉 પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અંતર્ગત રૂ.3950 કરોડના લાભ-સહાય પેકેજ ‬ ‪👉 મુખ્યમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અંતર્ગત રૂ.2259 કરોડના લાભ સહાય પેકેજ ‬ ‪

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતીમાં રાજ્યના જરૂરિયાતમંદોને સહાય લાભ માટે કુલ રૂ.6210 કરોડનું પેકેજ ‬

‪👉 પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અંતર્ગત રૂ.3950 કરોડના લાભ-સહાય પેકેજ ‬

‪👉 મુખ્યમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અંતર્ગત રૂ.2259 કરોડના લાભ સહાય પેકેજ ‬
‪#GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતીમાં રાજ્યના જરૂરિયાતમંદોને સહાય લાભ માટે કુલ રૂ.6210 કરોડનું પેકેજ ‬ ‪👉 પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અંતર્ગત રૂ.3950 કરોડના લાભ-સહાય પેકેજ ‬ ‪👉 મુખ્યમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અંતર્ગત રૂ.2259 કરોડના લાભ સહાય પેકેજ ‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0