નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત વિખ્યાત ગુજરાતી કલાકારો દ્વારા વિશેષ પ્રસ્તુતિ આજે સાંજે 6:20 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત વિખ્યાત ગુજરાતી કલાકારો દ્વારા વિશેષ પ્રસ્તુતિ આજે સાંજે 6:20 કલાકે
#HuPanCoronaWarrior

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત વિખ્યાત ગુજરાતી કલાકારો દ્વારા વિશેષ પ્રસ્તુતિ આજે સાંજે 6:20 કલાકે #HuPanCoronaWarrior લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0