રાજ્યના મધ્યમ વર્ગના 61 લાખ APL કાર્ડ ધારકોને મે મહિનામાં પણ કુટુંબ દીઠ 10 કિલો ઘઉં, 3 કિલો ચોખા, 1 કિલો ખાંડ અને 1 કિલો દાળ વિનામૂલ્યે અપાશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

GujaratFightsCovid19

રાજ્યના મધ્યમ વર્ગના 61 લાખ APL કાર્ડ ધારકોને મે મહિનામાં પણ કુટુંબ દીઠ 10 કિલો ઘઉં, 3 કિલો ચોખા, 1 કિલો ખાંડ અને 1 કિલો દાળ વિનામૂલ્યે અપાશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#GujaratFightsCovid19

રાજ્યના મધ્યમ વર્ગના 61 લાખ APL કાર્ડ ધારકોને મે મહિનામાં પણ કુટુંબ દીઠ 10 કિલો ઘઉં, 3 કિલો ચોખા, 1 કિલો ખાંડ અને 1 કિલો દાળ વિનામૂલ્યે અપાશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0