જન સ્વાસ્થ્ય યોજના બની સ્વસ્થ ભારતની સંજીવની ‬ ‪✔ દેશભરમાં કુલ 6085 થી વધુ જન ઔષધિ કેન્દ્રો કાર્યરત ‬ ‪✔ કેન્દ્રો પર 50% થી 90% જેટલા ઓછા દરે ગુણવત્તાસભર જેનરિક દવાઓ ઉપલબ્ધ‬ ‪✔ નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માં જાન્યુઆરી 2020 સુધીમાં રૂ.348 કરોડનું જેનરિક દવાઓનું વેચાણ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જન સ્વાસ્થ્ય યોજના બની સ્વસ્થ ભારતની સંજીવની ‬

‪✔ દેશભરમાં કુલ 6085 થી વધુ જન ઔષધિ કેન્દ્રો કાર્યરત ‬

‪✔ કેન્દ્રો પર 50% થી 90% જેટલા ઓછા દરે ગુણવત્તાસભર જેનરિક દવાઓ ઉપલબ્ધ‬

‪✔ નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માં જાન્યુઆરી 2020 સુધીમાં રૂ.348 કરોડનું જેનરિક દવાઓનું વેચાણ

જન સ્વાસ્થ્ય યોજના બની સ્વસ્થ ભારતની સંજીવની ‬ ‪✔ દેશભરમાં કુલ 6085 થી વધુ જન ઔષધિ કેન્દ્રો કાર્યરત ‬ ‪✔ કેન્દ્રો પર 50% થી 90% જેટલા ઓછા દરે ગુણવત્તાસભર જેનરિક દવાઓ ઉપલબ્ધ‬ ‪✔ નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માં જાન્યુઆરી 2020 સુધીમાં રૂ.348 કરોડનું જેનરિક દવાઓનું વેચાણ

Let's Connect

sm2p0