ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ સાવ વ્યાજબી ભાવે ગરીબોને પણ મળી રહે તે હેતુથી પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ યોજના શરુ કરાઈ છે. આ કેન્દ્રો થકી દવાઓના ખર્ચનો મોટો ભાર સામાન્ય જન પરથી ટળી જાય છે. 600 થી વધુ દવાઓ આ ઔષધિકેન્દ્રોમાં ઉપલબ્ધ હોય છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ સાવ વ્યાજબી ભાવે ગરીબોને પણ મળી રહે તે હેતુથી પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ યોજના શરુ કરાઈ છે. આ કેન્દ્રો થકી દવાઓના ખર્ચનો મોટો ભાર સામાન્ય જન પરથી ટળી જાય છે. 600 થી વધુ દવાઓ આ ઔષધિકેન્દ્રોમાં ઉપલબ્ધ હોય છે.

ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ સાવ વ્યાજબી ભાવે ગરીબોને પણ મળી રહે તે હેતુથી પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ યોજના શરુ કરાઈ છે. આ કેન્દ્રો થકી દવાઓના ખર્ચનો મોટો ભાર સામાન્ય જન પરથી ટળી જાય છે. 600 થી વધુ દવાઓ આ ઔષધિકેન્દ્રોમાં ઉપલબ્ધ હોય છે.

Let's Connect

sm2p0