નિહાળો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તથા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહને આજે સાંજે 6:00 કલાકે ટાઈમ્સ નેટવર્કના 'ઈન્ડયન ઈકોનોમીક કોન્ક્લેવ' કાર્યક્રમમાં નિહાળો લાઈવ : Facebook.com/BJP4Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

AmitShahOnTimesNow

BJP | BJP Gujarat,  AmitShahOnTimesNow

નિહાળો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તથા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહને આજે સાંજે 6:00 કલાકે ટાઈમ્સ નેટવર્કના 'ઈન્ડયન ઈકોનોમીક કોન્ક્લેવ' કાર્યક્રમમાં #AmitShahOnTimesNow

નિહાળો લાઈવ :

Facebook.com/BJP4Gujarat
Twitter.com/BJP4Gujarat
Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તથા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહને આજે સાંજે 6:00 કલાકે ટાઈમ્સ નેટવર્કના 'ઈન્ડયન ઈકોનોમીક કોન્ક્લેવ' કાર્યક્રમમાં #AmitShahOnTimesNow નિહાળો લાઈવ : Facebook.com/BJP4Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0