કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં રાજ્યના 60 લાખથી વધુ રાશન કાર્ડ ધારક પરિવારોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ તથા ગુજરાતમાં વસેલા અન્ય રાજ્યોના શ્રમિકોની આશ્રય-ભોજન માટેની વ્યવસ્થા કરી નોધારાનો આધાર બની રાજ્યની ભાજપ સરકાર.

IndiaFightsCorona, GujaratFoghtsCovid19

કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં રાજ્યના 60 લાખથી વધુ રાશન કાર્ડ ધારક પરિવારોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ તથા ગુજરાતમાં વસેલા અન્ય રાજ્યોના શ્રમિકોની આશ્રય-ભોજન માટેની વ્યવસ્થા કરી નોધારાનો આધાર બની રાજ્યની ભાજપ સરકાર.
#IndiaFightsCorona
#GujaratFoghtsCovid19

કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં રાજ્યના 60 લાખથી વધુ રાશન કાર્ડ ધારક પરિવારોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ તથા ગુજરાતમાં વસેલા અન્ય રાજ્યોના શ્રમિકોની આશ્રય-ભોજન માટેની વ્યવસ્થા કરી નોધારાનો આધાર બની રાજ્યની ભાજપ સરકાર. #IndiaFightsCorona #GujaratFoghtsCovid19

Let's Connect

sm2p0