60 વર્ષના શાસનમાં ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કંઈ કર્યું જ નથી એટલે જ વિકાસના મુદ્દા પર ચૂંટણી લડવાની હિંમત નથી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

60 વર્ષના શાસનમાં ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કંઈ કર્યું જ નથી એટલે જ વિકાસના મુદ્દા પર ચૂંટણી લડવાની હિંમત નથી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં...

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

60 વર્ષના શાસનમાં ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કંઈ કર્યું જ નથી એટલે જ વિકાસના મુદ્દા પર ચૂંટણી લડવાની હિંમત નથી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0