રૂપાણી સરકારના સેવા યજ્ઞ થી સર્જાયેલો નાગરિકો સાથેનો અતૂટ સેતુ - સેવા સેતુ: 👉 રાજ્યભરમાં ચાલી રહેલા સેવા સેતુના પાંચમા તબક્કાનો 60 લાખ લોકોએ લાભ મેળવ્યો 👉 સેવા સેતુ કાર્યક્રમ દ્વારા નાગરિકોને ઘરઆંગણે મળી રહ્યો છે 57 સરકારી સેવાઓનો લાભ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારના સેવા યજ્ઞ થી સર્જાયેલો નાગરિકો સાથેનો અતૂટ સેતુ - સેવા સેતુ:

👉 રાજ્યભરમાં ચાલી રહેલા સેવા સેતુના પાંચમા તબક્કાનો 60 લાખ લોકોએ લાભ મેળવ્યો

👉 સેવા સેતુ કાર્યક્રમ દ્વારા નાગરિકોને ઘરઆંગણે મળી રહ્યો છે 57 સરકારી સેવાઓનો લાભ

રૂપાણી સરકારના સેવા યજ્ઞ થી સર્જાયેલો નાગરિકો સાથેનો અતૂટ સેતુ - સેવા સેતુ: 👉 રાજ્યભરમાં ચાલી રહેલા સેવા સેતુના પાંચમા તબક્કાનો 60 લાખ લોકોએ લાભ મેળવ્યો 👉 સેવા સેતુ કાર્યક્રમ દ્વારા નાગરિકોને ઘરઆંગણે મળી રહ્યો છે 57 સરકારી સેવાઓનો લાભ

Let's Connect

sm2p0