લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ગરીબો માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય‬ ‪👉 રાજ્યના 60 લાખ રાશન કાર્ડ ધારક ગરીબ કુટુંબોને મફત અનાજ અપાશે ‬ ‪👉 વ્યકિત દીઠ 3.5 કિલો ઘઉં, 1.5 કિલો ચોખા અને કુટુંબ દીઠ 1 કિલો ખાંડ, 1 કિલો દાળ અને 1 કિલો મીઠુ વિનામૂલ્યે અપાશે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ગરીબો માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય‬

‪👉 રાજ્યના 60 લાખ રાશન કાર્ડ ધારક ગરીબ કુટુંબોને મફત અનાજ અપાશે ‬

‪👉 વ્યકિત દીઠ 3.5 કિલો ઘઉં, 1.5 કિલો ચોખા અને કુટુંબ દીઠ 1 કિલો ખાંડ, 1 કિલો દાળ અને 1 કિલો મીઠુ વિનામૂલ્યે અપાશે
#IndiaFightsCorona

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ગરીબો માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય‬ ‪👉 રાજ્યના 60 લાખ રાશન કાર્ડ ધારક ગરીબ કુટુંબોને મફત અનાજ અપાશે ‬ ‪👉 વ્યકિત દીઠ 3.5 કિલો ઘઉં, 1.5 કિલો ચોખા અને કુટુંબ દીઠ 1 કિલો ખાંડ, 1 કિલો દાળ અને 1 કિલો મીઠુ વિનામૂલ્યે અપાશે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0