👉 અમદાવાદ શહેરની 60 ખાનગી હોટલમાં 3000 બેડની કૉવિડ હોસ્પિટલ તૈયાર કરાશે 👉 સારવાર દરમિયાન કોઈ ચાર્જ દર્દી પાસેથી નહિ લેવાય 👉 સારવારનો તમામ ખર્ચ અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂકવશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

👉 અમદાવાદ શહેરની 60 ખાનગી હોટલમાં 3000 બેડની કૉવિડ હોસ્પિટલ તૈયાર કરાશે
👉 સારવાર દરમિયાન કોઈ ચાર્જ દર્દી પાસેથી નહિ લેવાય
👉 સારવારનો તમામ ખર્ચ અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂકવશે
#GujaratFightsCovid19

👉 અમદાવાદ શહેરની 60 ખાનગી હોટલમાં 3000 બેડની કૉવિડ હોસ્પિટલ તૈયાર કરાશે 👉 સારવાર દરમિયાન કોઈ ચાર્જ દર્દી પાસેથી નહિ લેવાય 👉 સારવારનો તમામ ખર્ચ અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂકવશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0