આ કોરોનાના સંઘર્ષમાં ઘણા લોકો રાજકારણ કરી અને અપ્રચાર ફેલાવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પરંતુ તેઓ કાન ખોલીને સાંભળી લે તેઓ સફળ થવાના નથી. સાડા 6 કરોડ ગુજરાતીઓ અમારા ઇષ્ટદેવ છે અને એમની સેવા એ જ મારો ધર્મ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

GujaratFightsCovid19

આ કોરોનાના સંઘર્ષમાં ઘણા લોકો રાજકારણ કરી અને અપ્રચાર ફેલાવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પરંતુ તેઓ કાન ખોલીને સાંભળી લે તેઓ સફળ થવાના નથી. સાડા 6 કરોડ ગુજરાતીઓ અમારા ઇષ્ટદેવ છે અને એમની સેવા એ જ મારો ધર્મ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#GujaratFightsCovid19

આ કોરોનાના સંઘર્ષમાં ઘણા લોકો રાજકારણ કરી અને અપ્રચાર ફેલાવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પરંતુ તેઓ કાન ખોલીને સાંભળી લે તેઓ સફળ થવાના નથી. સાડા 6 કરોડ ગુજરાતીઓ અમારા ઇષ્ટદેવ છે અને એમની સેવા એ જ મારો ધર્મ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0