માર્ચમાં વિદેશથી આવેલા 6 હજાર લોકોને ક્વોરન્ટીન કરાયા અને કોરોના ફેલાય નહીં તેવી વ્યવસ્થા કરી. પરંતુ કમનસીબે દિલ્હીના નિઝામુદ્દીનથી જે તબલીધો ભેગા થયા અને ત્યાંથી કોરોનાનો ચેપ બધે ફેલાયો અને ગુજરાતને પણ ચેપ લાગ્યો. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

માર્ચમાં વિદેશથી આવેલા 6 હજાર લોકોને ક્વોરન્ટીન કરાયા અને કોરોના ફેલાય નહીં તેવી વ્યવસ્થા કરી. પરંતુ કમનસીબે દિલ્હીના નિઝામુદ્દીનથી જે તબલીધો ભેગા થયા અને ત્યાંથી કોરોનાનો ચેપ બધે ફેલાયો અને ગુજરાતને પણ ચેપ લાગ્યો. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

માર્ચમાં વિદેશથી આવેલા 6 હજાર લોકોને ક્વોરન્ટીન કરાયા અને કોરોના ફેલાય નહીં તેવી વ્યવસ્થા કરી. પરંતુ કમનસીબે દિલ્હીના નિઝામુદ્દીનથી જે તબલીધો ભેગા થયા અને ત્યાંથી કોરોનાનો ચેપ બધે ફેલાયો અને ગુજરાતને પણ ચેપ લાગ્યો. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0