ઓનલાઇન ફ્રોડ સામે ઢાલ સમાન સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ ✔️ સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી છેલ્લા 6 મહિનામાં ઓનલાઇન ફ્રોડ પ્રકરણમાં નાગરિકોના 5 કરોડ રૂપિયા બચાવી પરત કરાયા ✔️ સાયબર ફ્રોડને લગતા 12,000 કોલ એટેન્ડ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઓનલાઇન ફ્રોડ સામે ઢાલ સમાન સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ

✔️ સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી છેલ્લા 6 મહિનામાં ઓનલાઇન ફ્રોડ પ્રકરણમાં નાગરિકોના 5 કરોડ રૂપિયા બચાવી પરત કરાયા

✔️ સાયબર ફ્રોડને લગતા 12,000 કોલ એટેન્ડ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરાઈ

ઓનલાઇન ફ્રોડ સામે ઢાલ સમાન સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ ✔️ સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી છેલ્લા 6 મહિનામાં ઓનલાઇન ફ્રોડ પ્રકરણમાં નાગરિકોના 5 કરોડ રૂપિયા બચાવી પરત કરાયા ✔️ સાયબર ફ્રોડને લગતા 12,000 કોલ એટેન્ડ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરાઈ

Let's Connect

sm2p0