રાજ્યના આદિજાતિ વિધાર્થીઓ માટે આપણી રાજ્ય સરકાર લાવી છે એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્સીયલ સ્કૂલ. આ શાળાઓમાં વિધાર્થીઓને અપાશે ધો. 6 થી ધો. 12 સુધીનું ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ અને ભોજન તથા રહેવાની નિ:શુલ્ક સગવડ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના આદિજાતિ વિધાર્થીઓ માટે આપણી રાજ્ય સરકાર લાવી છે એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્સીયલ સ્કૂલ. આ શાળાઓમાં વિધાર્થીઓને અપાશે ધો. 6 થી ધો. 12 સુધીનું ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ અને ભોજન તથા રહેવાની નિ:શુલ્ક સગવડ.

રાજ્યના આદિજાતિ વિધાર્થીઓ માટે આપણી રાજ્ય સરકાર લાવી છે એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્સીયલ સ્કૂલ. આ શાળાઓમાં વિધાર્થીઓને અપાશે ધો. 6 થી ધો. 12 સુધીનું ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ અને ભોજન તથા રહેવાની નિ:શુલ્ક સગવડ.

Let's Connect

sm2p0