• રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર • ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓના સાજા થવાનો દર વધીને 56.43% થયો જે દેશના અને અન્ય રાજ્યોના એવરેજ દર 47.40% કરતા વધુ • 9,230 કોરોના દર્દીઓ સારી અને ગુણવતાસભર સારવાર લઈને સાજા થયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર

• ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓના સાજા થવાનો દર વધીને 56.43% થયો જે દેશના અને અન્ય રાજ્યોના એવરેજ દર 47.40% કરતા વધુ

• 9,230 કોરોના દર્દીઓ સારી અને ગુણવતાસભર સારવાર લઈને સાજા થયા

• રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર • ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓના સાજા થવાનો દર વધીને 56.43% થયો જે દેશના અને અન્ય રાજ્યોના એવરેજ દર 47.40% કરતા વધુ • 9,230 કોરોના દર્દીઓ સારી અને ગુણવતાસભર સારવાર લઈને સાજા થયા

Let's Connect

sm2p0