પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન હેઠળ પ્રવાસી શ્રમિકોને રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે રેલવે • પ્રવાસી શ્રમિકો માટે થયું 5,58,988 માનવ દિવસના બરાબર રોજગારીનું સર્જન • 6 રાજ્યોમાં ચાલી રહેલા રેલવે પ્રોજેક્ટોમાં પ્રવાસી શ્રમિકોને અપાઈ રહી છે રોજગારી • 1,336 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કરાઈ ચુકવણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન હેઠળ પ્રવાસી શ્રમિકોને રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે રેલવે

• પ્રવાસી શ્રમિકો માટે થયું 5,58,988 માનવ દિવસના બરાબર રોજગારીનું સર્જન

• 6 રાજ્યોમાં ચાલી રહેલા રેલવે પ્રોજેક્ટોમાં પ્રવાસી શ્રમિકોને અપાઈ રહી છે રોજગારી

• 1,336 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કરાઈ ચુકવણી

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન હેઠળ પ્રવાસી શ્રમિકોને રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે રેલવે • પ્રવાસી શ્રમિકો માટે થયું 5,58,988 માનવ દિવસના બરાબર રોજગારીનું સર્જન • 6 રાજ્યોમાં ચાલી રહેલા રેલવે પ્રોજેક્ટોમાં પ્રવાસી શ્રમિકોને અપાઈ રહી છે રોજગારી • 1,336 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કરાઈ ચુકવણી

Let's Connect

sm2p0