ઉનાળાની ગરમીને ધ્યાને લઇ ગ્રામ્ય સ્તરે પાણી પહોંચાડવા રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - સુજલામ-સુફલામ યોજના સાથે પાઇપલાઇનથી જોડાયેલા ઉત્તર ગુજરાતના 550 તળાવોમાં 20મી મે થી નર્મદાના નીર અપાશે - સૌરાષ્ટ્રમાં “સૌની યોજના” સાથે જોડાયેલા અંદાજે 27 જળાશયો અને 547 ચેકડેમ અને તળાવો પણ નર્મદાના નીરથી ભરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઉનાળાની ગરમીને ધ્યાને લઇ ગ્રામ્ય સ્તરે પાણી પહોંચાડવા રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

- સુજલામ-સુફલામ યોજના સાથે પાઇપલાઇનથી જોડાયેલા ઉત્તર ગુજરાતના 550 તળાવોમાં 20મી મે થી નર્મદાના નીર અપાશે

- સૌરાષ્ટ્રમાં “સૌની યોજના” સાથે જોડાયેલા અંદાજે 27 જળાશયો અને 547 ચેકડેમ અને તળાવો પણ નર્મદાના નીરથી ભરાશે

ઉનાળાની ગરમીને ધ્યાને લઇ ગ્રામ્ય સ્તરે પાણી પહોંચાડવા રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - સુજલામ-સુફલામ યોજના સાથે પાઇપલાઇનથી જોડાયેલા ઉત્તર ગુજરાતના 550 તળાવોમાં 20મી મે થી નર્મદાના નીર અપાશે - સૌરાષ્ટ્રમાં “સૌની યોજના” સાથે જોડાયેલા અંદાજે 27 જળાશયો અને 547 ચેકડેમ અને તળાવો પણ નર્મદાના નીરથી ભરાશે

Let's Connect

sm2p0