પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના હેઠળ મહિલા ખાતાધારકોની સંખ્યા 55%થી વધુ છે.

6YearsOfJanDhanYojana

BJP | BJP Gujarat,  6YearsOfJanDhanYojana

પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના હેઠળ મહિલા ખાતાધારકોની સંખ્યા 55%થી વધુ છે.
#6YearsOfJanDhanYojana

પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના હેઠળ મહિલા ખાતાધારકોની સંખ્યા 55%થી વધુ છે. #6YearsOfJanDhanYojana

Let's Connect

sm2p0